Propozice

1. Technická část

1.1. Trať soutěže vede po pozemních komunikacích. Soutěž se pořádá za normálního silničního provozu a všichni účastníci jsou povinni dodržovat platná pravidla silničního provozu. Soutěžící projíždějí trať soutěže podle itinerářů.

1.2. Stanovená průměrná rychlost v průběhu soutěže je do 50 km/hod.

1.3. Pořadí startujících, startovní časy a startovní interval (min. 1 minuta) určuje pořadatel. Posádka se dostaví ke startu v předepsaném čase. Posádka, která se dostaví na start opožděně, je zatížena trestnými body a dostane nový startovní čas. Soutěžící se nesmí zdržovat u startu ani v prostoru před startem. Nedodržení tohoto ustanovení se hodnotí zatížením trestnými body.

1.4. Tajné kontroly (TK) sledují dodržování pravidel silničního provozu. V případe nedodržení pravidel se TK hodnotí trestnými body. Za TK se považuje i měření rychlosti. Správnost průjezdu tratě je kontrolována průjezdnými kontrolami (PK), časovými kontrolami (ČK) a samoobslužnými průjezdnými kontrolami (SPK).

Pro celou oblast ČK a PK platí zákaz vystupování soutěžících z vozidla (neplatí v případě, kdy k vystoupení dá pokyn rozhodčí stanoviště), zákaz opravy, údržby a kontrolních prohlídek vozidla, doplňování PHM, otáčení a couvání.

Čas příjezdu do ČK a PK je okamžik, kdy posádka předá svůj jízdní výkaz rozhodčímu k zapsání času. Oblast ČK, PK a SPK je ohraničena vzdáleností 50 m před a 50 m za stanovištěm.

Soutěžící během jízdy plní soutěžní úkoly (SÚ). Jejich znění obdrží spolu s propozicemi a itinerářem.

Nesplnění soutěžního úkolu se hodnotí trestnými body.

2. Jízdní doba

2.1. Jízdní doba a délka etapy je určena dle její náročnosti (např. 60 km a 120 minut). Při překročení jízdní doby se může čerpat čas z časového limitu (např. dalších 60 minut – hodnoceno trestnými body za pozdní příjezd do ČK). Po překročení časového limitu je soutěžící diskvalifikován.

3. Základní mapa + plánek

3.1. U map v itineráři je sever obecně u horního okraje.

3.2. Mapové údaje se mezi mapovými podklady nepřenáší.

3.3. Při jízdě podle mapy se jede vždy buď podle základní mapy nebo podle plánku, tedy podle jednoho

mapového podkladu.

3.4. Všechny mapy a plánky jsou vždy v měřítku 1:100.000 (M 100), pokud není uvedeno jinak.

5. Šipky v mapách

5.1. Šipka u komunikace – má platnost v rozsahu mapové komunikace mezi mapovými křižovatkami, má význam mapové jednosměrky a při jízdě podle mapy je možno ji projet pouze ve směru šipky.

5.2. Šipka v křižovatce – platí pouze při příjezdu do křižovatky ve směru šipky a má význam mapového přikázaného směru jízdy.

6. Popis průjezdu etapy

6.1. Zapisuje se pomocí reálných a mapových údajů. V průjezdu etapy nejsou vyznačeny TK. Při

řešení itineráře se nikdy neuvažuje s otáčením do protisměru na téže komunikaci. Neuvedené

křižovatky se projíždějí po hlavní komunikaci nebo rovně, není-li hlavní komunikace vyznačena

dopravní značkou ve směru jízdy.

6.2.Grafické znázornění:

reálného údaje                                a mapového údaje

6.3. Reálné údaje jsou údaje vztažené ke skutečnosti, tedy k místu, kde se právě nacházím, nebo do kterého přijíždím. Reálnou křižovatkou se pro účely itineráře rozumí úrovňové křížení pozemních komunikací včetně polních a lesních cest. Vjezdy ke garážím, domům apod. se za křižovatku považují pouze v případě, že není z komunikace, po které soutěžící jede, viditelné její ukončení. Pokud není ostrůvek ve tvaru křižovatky vykreslen, považuje se za více křižovatek. Z křižovatky, do které soutěžící přijíždějí po vedlejší komunikaci, označené dopravní značkou „Dej přednost“ nebo „STOP“, musí být výjezd vždy zadán.

6.4. Mapou se rozumí všechny mapové podklady, tedy základní mapa, plánky, detaily. Mapové údaje jsou údaje vztažené k mapě nebo SM. Nenacházím-li se na mapové komunikaci v mapě, dle které mám jet, jedu podle pravidla pro „neuvedené křižovatky“, dokud nepřijedu na mapovou komunikaci příslušné mapy. Mapovou křižovatkou se rozumí zobrazení místa styku alespoň tří paprsků komunikací v mapových podkladech. Při jízdě podle mapových podkladů se jezdí mezi mapovými údaji nejkratší cestou po komunikacích zobrazených v mapě. Při řešení mapového průjezdu musí existovat mapově průjezdné řešení a nelze uvažovat s dříve nabytými reálnými informacemi (např. dopravní značení).

6.5. Další údaj v itineráři se řeší ihned po opuštění poslední křižovatky, ke které se vztahoval předcházející

údaj, určoval-li výjezd z této křižovatky, nebo se řeší v poslední křižovatce, ke které se vztahoval předcházející údaj, neurčoval-li výjezd z této křižovatky.

7. Výjezdy z křižovatek

7.1. Všechny druhy itineráře „výjezdy z křižovatek“ mohou být navzájem kombinovány a mohou být zadány bez udání vzdálenosti nebo s udáním vzdálenosti. Vzdálenosti jsou udávány v kilometrech s přesností max. na 2 desetinná místa a mohou být vzájemné (vzdálenosti jsou udávány mezi všemi zakreslenými křižovatkami) nebo průběžné ( vzdálenosti jsou udávány od výchozí křižovatky)

8. Šipkový itinerář

8.1. Schéma křižovatky je nakresleno tak, že soutěžící přijíždí vždy ze spodního paprsku a vyjíždí ve směru šipky. Schémata nemusí byt seřazena postupně. Hlavní silnice může být vyznačena silnější čarou, lesní a polní cesty čárkovaně, nebo se pro všechny komunikace použije stejně silných čar.

Příklady šipkového itineráře:

a)       reálné údaje, průběžné vzdálenosti

b)       reálné údaje vzájemné vzdálenosti

9. Slovní forma

9.1 Je nejjednodušší způsob zadání výjezdu z křižovatky. Používá se slovního údaje:

– rovně – zkratka R – cesta rovně, by měla být skutečně rovně s velmi malou odchylkou (cca do 15°)

– vpravo – používá se zkratka P

– vlevo – používá se zkratka L

– používají se i kombinace např. 2xP, LP, RL a podobně

Odbočení vpravo nebo vlevo se uvažuje vždy co nejvíce, tedy i na silnici nebo polní cestu, která je nejvíce vpravo či vlevo.

11. Body a kóty

11.1. Body se označují písmeny velké abecedy, kóty pak třícifernými čísly. V mapě jsou takto vyznačována význačná místa, jakými jsou křížení komunikací, vodních toků, železniční přejezdy, mosty, nadjezdy apod. Bodem smím projet pouze tehdy, když mi to nařizuje pokyn v itineráři. Žádným bodem nesmím projet mimo uvedené pořadí v itineráři, na rozdíl od kóty, kterou je možno projet i mimo pořadí uvedené v itineráři. Průjezd mezi body a kótami se řeší postupně v pořadí průjezdu včetně podmínky příjezdu nebo výjezdu, je-li zadána.

Příklady průjezdu bodem

12. Detail

12.1 Zobrazuje nejbližší okolí mapové křižovatky nebo skupinu křižovatek kolem bodu, kóty, začátku nebo konce SM. Detail je nadřazen všem ostatním mapovým údajům. Příklad detailu:

a)                                           b)

13. Vložený itinerář, vložená podmínka

13.1 V záhlaví itineráře může být uveden vložený itinerář, nebo podmínka.

13.2 Vložený itinerář nám přeruší jízdu dle základního itineráře, teprve po projetí celého vložáku se vrátíme zpět k původnímu itineráři. Většinou má návěští – místo, (reálné, někdy i mapové) které nás upozorní, že máme splnit vložák (místo na reálné komunikaci – dopravní značka, most, podjezd, žel. přejezd atd.) a výkonný povel, který je vždy reálný (příkaz k odbočení, část šipkového itineráře atd)

13.3 Podmínka má také návěští, které se vztahuje vždy k mapovému místu nebo úseku (bod, kóta, křižovatka silnic, jízda mezi nimi apod). Výkonný povel je vždy mapový. S podmínkou se většinou již počítá předem při řešení mapového průjezdu.

14. Hodnocení

Časový limit – hodnocení dojezdů do časové kontroly (ČK) soutěže:
za dojetí do ČK před stanoveným časem (za každou minutu) 10 TB
za pozdní dojezd do ČK (za každou minutu po stanoveném čase) 2 TB
za pozdní příjezd do ČK po časovém limitu Diskvalifikace
Nedodržení pravidel silničního provozu v TK
překročení povolené rychlosti (za každý 1 km/hod nad povolenou rychlost) 10 TB
za porušení PSP 50 TB
Hodnocení ostatních prvků soutěže
za pozdní příjezd na start (do 30 minut) za každou celou minutu 10 TB
za pozdní příjezd na start po 30 minutách od předepsaného času Diskvalifikace
za chybějící PK 200 TB
za PK navíc 120 TB
za porušení zákazů v prostoru PK, ČK a TK 50 TB
za chybějící SPK 100 TB
za SPK navíc60 TB
za chybějící SÚ100 TB
za SÚ navíc60 TB

Časový limit – hodnocení dojezdů do časové kontroly (ČK) soutěže:

Přejeme vám šťastnou cestu, hodně zábavy a úspěchů!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.

Zpět na začátek